فا EN
Last update: 2 July 2017 - 03:57
Breaking

امام صادق(ع): هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد،خداوند بهشت را برای او واجب میگرداند: انفاق در تنگدستی،گشاده رویی با مگان و رفتار منصفانه. کافی(ط-الاسلامیه) ج٢، صفحه ١٠٣، ح٢

Latest News
Most Viewed
Pillar
Donors
Dr. Mohamad Hasan Naami
Chairman of the Board
Today
Friday 19 July 2019
Morning Prayer
Sunrise
Noon Prayer
Sunset
Evening Prayer
Midnight
Weather
Now
Loading...
Special Topics
Featured News
Multimedia
Donation
Choose the bank
Emergency needs for ...
Interviews
Poll
How is our website design
Vote
Results
All votes: 16
Links
خطا!
- فیلد نام خالیست
- فیلد ایمیل خالیست