فا EN
Last update: 2 July 2017 - 03:57
Breaking

امام صادق(ع): هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد،خداوند بهشت را برای او واجب میگرداند: انفاق در تنگدستی،گشاده رویی با مگان و رفتار منصفانه. کافی(ط-الاسلامیه) ج٢، صفحه ١٠٣، ح٢

Latest News
Most Viewed
Pillar
Donors
Dr. Mohamad Hasan Naami
Chairman of the Board
Today
Wednesday 18 July 2018
Morning Prayer
04 : 18
Sunrise
06 : 02
Noon Prayer
13 : 11
Sunset
20 : 19
Evening Prayer
20 : 38
Midnight
00 : 19
41
26
Weather
32
Now
Loading...
Special Topics
Featured News
Multimedia
Donation
Choose the bank
Emergency needs for ...
Interviews
Poll
How is our website design
Vote
Results
All votes: 16
Links
خطا!
- فیلد نام خالیست
- فیلد ایمیل خالیست